Dating alpabetong pilipino dating girl troubled past

Rated 3.87/5 based on 570 customer reviews

Ipinalaganap ng mga Amerikano ang pam-publikong sistema ng edukasyon.

Ginamit ang wikang Ingles bilang pangunahing instrumento sa pagtuturo kaya ang Hispanisasyon ng mga Kastila ay napalitan ng Amerikanisasyon.

Nang sinakop ng mga Kastilang mananakop ang Pilipinas, pilit na binago ng mga ito ang kulturang pangkatutubo ng mga sinaunang Pilipino.

Binura ng mga Espanyol ang mga paganong pag-uugali ng mga katutubo, kabilang na ang pag-iiba sa sistema ng pag-susulat, pagbasa at mga salita ng mga ito.

Kapag ito naman ay may kudlit sa ibaba, ang patinig a, ay napapalitan ng patinig o o di kaya ay u.

Ngunit kung ang kudlit naman ay nasa itaas, ang patinig ay nagiging e o i.

It consisted of five vowels and fifteen consonants (twenty letters).Although the Spanish friars were decreed to teach Spanish to the natives, the friars did not implement this as they saw an opportunity to maintain power.By leaving the natives in the dark – clueless about the Spanish language – the friars could keep them subservient.Nagpadala si Pangulong Mc Kinley ng isang lupon upang mapag-aralan ang mga pangungunahing pangangailangan ng mga Pilipino.Ang lupon ay pinamunuan ni Komisyong Schurman at ayon sa kanilang ulat, lumitaw na ang pangunahing pangangailangan ng bansa ay ang “walang gugol at pambayang paaralan.” Sinabi rin nila na ang pagpipilit na wikang Ingles ang gawing wikang panturo sa mga Pilipino ay kawalan ng katarungan.

Leave a Reply